ភាសា  ែនងលិសហ​  ​
 
 
 
ទីស្នាក់ការកណ្តាល
មានទី​តាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ខុនដូ  (CONDO)
មានទី​តាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូមិត្តភាព
មានទីតាំងនៅខេត្តរតនគិរី